Monday, July 20, 2009
بغض هایی که نمی ترکند از صدها سال گریستن دردناکترند.
2:19 AM ساعت
3نظر <
لینک ثابت <

Thursday, July 09, 2009
ما به اندازه‌ی ما می‌بینیم!
ما به اندازه‌ی ما می‌چینیم!
ما به اندازه‌ی ما می‌گوییم!
ما به اندازه‌ی ما می‌روییم!

فرهاد
2:37 AM ساعت
1نظر <
لینک ثابت <

Thursday, July 02, 2009
اینک زمان رفتن است!
هر یک از ما به راه خود می رود:
من به سوی مرگ،
شما به سوی زندگی !
کدام یک بهتر است؟
تنها خدا می داند...

سقراط

12:33 AM ساعت
0نظر <
لینک ثابت <

 
وبلاگ انگلیسی